Algemene voorwaarden Diosa

Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen Diosa en de klant.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Diosa aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

Artikel 3 – Verplichtingen van Diosa

3.1 Diosa staat er voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

3.2 Diosa licht de klant in over de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

3.3 Diosa voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de klant

4.1 De klant dient alle gegevens aan Diosa te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

4.2 De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Diosa op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Artikel 5 – De voor- en nazorg instructies

5.1 De klant verbindt zich ertoe voor- en/of nazorg instructies, die door Diosa verstrekt worden, goed na te lezen en deze na te leven voor het beste resultaat.

5.2 Diosa is niet aansprakelijk voor wonden of oneffenheden veroorzaakt door het niet opvolgen van de voor- en/of nazorg instructies.

5.3 Indien de afspraak ter plaatse of binnen 48 uur voor de afspraak geannuleerd dient te worden omdat er geen rekening gehouden werd met de voor- en/of nazorg instructies wordt het voorschot ingehouden.

Artikel 6  Online boeking 

6.1. Indien de klant zelf een afspraak boekt via de online agenda-tool, zal hier gevraagd worden om een bankrekening te verbinden. Deze gegevens zullen bewaard worden volgens de regelgeving van de GDPR-wetgeving. 

6.2. Er zal geen voorschotbedrag voor de geplande behandeling gevraagd worden. 

6.3. Diosa behoudt zich het recht 50 % van de totale waarde van de geplande behandeling aan te rekenen via een automatische betaling op de verbonden rekening indien de klant de afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak annuleert. 

6.4. Diosa behoudt zich het recht 100 % van de totale waarde van de geplande behandeling aan te rekenen via een automatische betaling op de verbonden rekening indien de klant de afspraak minder dan 12 uur voor de afspraak annuleert. 

Artikel 7 – Annulatie

7.1 Annuleringen of wijzigingen dienen binnen de 48u gemeld worden via e-mail zoals vermeld of online zelf annuleren. Indien dit niet gebeurd zal de gewone regel gelden van artikel 7.2 en 7.3

7.2 Bij annulatie van minder dan 24 uur voor de afspraak zal er 50 % van de totale waarde van de boeking verschuldigd zijn. De betaling hiervan kan op twee manieren gebeuren. Indien de klant online heeft geboekt zal Diosa BV het bedrag aanrekenen zoals vermeldt in artikel 6, indien de klant geen bankrekening verbonden heeft zal de betaling via overschrijving gebeuren, na ontvangst van een factuur via e-mail. 

7.3. Bij annulatie van minder dan 12 uur voor de afspraak zal 100% van de totale waarde van de boeking verschuldigd zijn. DDe betaling hiervan kan op twee manieren gebeuren. Indien de klant online heeft geboekt zal Diosa BV het bedrag aanrekenen zoals vermeldt in artikel 6, indien de klant geen bankrekening verbonden heeft zal de betaling via overschrijving gebeuren, na ontvangst van een factuur via e-mail. 

Artikel 8 – No – shows

8.1. De klant die niet komt opdagen op een afspraak, zonder Diosa hiervan te verwittigen zal 100% van de totale waarde van de boeking dienen te betalen. De betaling hiervan kan op twee manieren gebeuren. Indien de klant online heeft geboekt zal Diosa BV het bedrag aanrekenen zoals vermeldt in artikel 6, indien de klant geen bankrekening verbonden heeft zal de betaling via overschrijving gebeuren, na ontvangst van een factuur via e-mail.  

8.2. Indien de klant dit bedrag niet betaalt zal de klant geschrapt worden uit het boekingssysteem van Diosa.

Artikel 9 – Te laat komen

De klant die verhinderd is en later op de afspraak zal aankomen, dient Diosa zo snel mogelijk te verwittigen op het telefoonnummer op de website. Indien de klant meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd komt, wordt de afspraak geannuleerd en het voorschot ingehouden. De klant dient online een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 10 – Recht tot annulatie bij verkeerde inboeking

De klant dient ten alle tijden na te kijken of de juiste behandeling ingeboekt werd. De afspraak kan gewijzigd worden indien de klant een verkeerde behandeling ingeboekt heeft.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

12.1. De klant is verantwoordelijk voor het invullen van juiste gegevens. Indien de gegevens incorrect ingegeven worden, kan dit tot het niet ontvangen van cruciale informatie leiden over de behandeling incl. de herinneringsmail. Als dit nog binnen de algemene voorwaarden horen van artikel 7.2 en 7.3

12.2. Alle persoonsgegevens zullen bewaard worden volgens de regelgeving van de GDPR-wetgeving. 

Artikel 13 – Kinderen

Kinderen worden niet toegelaten tot het instituut. Dit omdat Diosa de veiligheid van de klant, hygiëne en rust tijdens de behandelingen wil garanderen.

Artikel 14 – Voor- en na- foto’s

Tijdens elke behandeling worden er voor- en na- foto’s getrokken. Deze foto’s dienen om de progressie van de behandeling bij te houden en kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Indien hiervoor geen akkoord wordt gegeven, dient de klant dit voor de behandeling te melden.

Artikel 15 – Betalingen ter plaatse

Diosa accepteert betalingen in contanten/ bankcontact of mobile betalingen per QR-code.

Artikel 16 – Cadeaubonnen 

Cadeaubonnen zijn tot maximaal zes maanden na aankoop geldig. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1 Diosa BV is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

17.2 Diosa BV is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het instituut.

17.3. Diosa BV is niet aansprakelijk voor eventuele resultaten. Diosa BV verbindt zich er toe de behandeling naar kennis uit te voeren, zoals vermeldt in artikel 3, maar kan geen specifieke resultaten beloven. 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomsten gesloten door Diosa en alle andere verbintenissen van Diosa zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De hoven en rechtbanken van Antwerpen, waar toepasselijk de afdeling Antwerpen daarvan, zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van elke vordering die zou voortvloeien uit de door Diosa gesloten

overeenkomsten en aangegane verbintenissen, onverminderd het recht van Diosa om zich tot een andere bevoegde rechter te wenden

Exclusive 1:1 in person with

Juan Jose Ariet!

All the way from Argentina and in Belgium for an exclusive 2 day training on the 3 + 4 AUGUST Juan Jose Ariet will be teaching you his exclusive technique for his BAN FA CHINESE CHIROPRACY massage. Take your massage game to the NEXT LEVEL!